Proces Groepsindeling

Groepen en groepering
De Nieuwe Kring houdt als Jenaplanschool rekening met verschillen tussen kinderen en vindt het belangrijk dat ook kinderen leren omgaan met die verschillen en deze leren te respecteren en waarderen. Dit stimuleren we door kinderen in een heterogeen samengestelde stamgroep te plaatsen. In elke stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden en jaargroepen. Ieder kind maakt dezelfde ontwikkeling door van jongste naar oudste, van geholpene naar helper. Als vanzelf, eigenlijk zoals in een gezin, leren kinderen om te gaan met verschillen in leeftijd, niveau, taken en verantwoordelijkheden. Het kind blijft meerdere jaren in deze stamgroep. Ieder jaar gaat een groep oudsten de stamgroep uit en komt er een groep jongsten bij. Daardoor blijven regels, afspraken en leef-werkklimaat zoveel mogelijk behouden. Er is én sprake van continuïteit én van verandering en herschikking van groepsprocessen.
Meerwaarde van de stamgroep
* creëren van de pedagogische situatie; natuurlijk leerproces
* ontwikkeling naar eigen mogelijkheden binnen de bouw
* waarnemen van de eigen groei; persoonlijkheidsontwikkeling
* ruimte en acceptatie voor een eigen leerlijn door de school
* meer tijd voor kinderen die nieuw in de stamgroep komen
* continuïteit en verandering
De Nieuwe Kring heeft 16 groepen en telt 4 onderbouwgroepen, 4 middenbouwgroepen, 4 tussenbouwgroepen en 4 bovenbouwgroepen.
Rol in de groep
In elke nieuwe stamgroep kan een kind zich weer ontwikkelen van 'junior' naar 'oudgediende' en uitproberen welke rol het neemt in de groep. Op deze manier krijgt het kind de kans zijn/haar sociale groei recht te doen.
Het is dus expliciet niet zo dat alle kinderen uit een onderbouwstamgroep elkaar weer terugvinden in de middenbouwstamgroep etc. Als kinderen een hele schoolperiode lang tot elkaar 'veroordeeld' zijn, zijn de kaarten eigenlijk al in de onderbouw geschud: Een kind dat zich daar als leider van de groep heeft neergezet, zal zich blijvend profileren als leider. Een 'muisje', dat misschien als 'oudste' de groep heel goed kon trekken, zal weer terugzakken in de muisjesrol als hij/zij weer de jongste in die 'oude' groep wordt.
Bij de indeling van nieuwe stamgroepen houden we met heel veel zaken rekening. We kijken naar het gedrag, werkhouding, leervorderingen, sociale aspecten en een zo optimaal mogelijke verdeling jongens/meisjes. We houden ook rekening met vriendengroepjes, maar kinderen uit parallel groepen kunnen daarnaast juist weer heel goede aanknopingspunten bieden voor nieuwe vriendschappen. Het team kan goed inschatten welke kinderen met elkaar een stevige stamgroep zullen vormen. Ouders kijken daar vaak heel anders tegen aan omdat ze een ander perspectief hebben. Het gaat dan vaker om de 'vriendenclub' van het eigen kind en niet het geheel van een stamgroep.
Kinderen moeten veel leren en moeten zich daarvoor goed kunnen concentreren. Sommige vriendschappen kunnen beter voor het plein en de vrijere momenten bewaard blijven, anders komt er weinig van werken in de groep...
Eén van de voorlaatste schoolweken wordt de indeling pas bekend gemaakt. Dat doen we om te voorkomen dat kinderen 'het voor gezien houden' in de groep waar ze zitten. De laatste loodjes van een schooljaar wegen best zwaar, vooral in de bovenbouw.