Passend onderwijs

Zorgplicht
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in heel Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op passend onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Onze school werkt in het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen samen met scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio om die opdracht waar te maken.
 
Wat is passend onderwijs?
meld wordt een goede onderwijsplek en passend onderwijs te bieden of naar zo’n plek te begeleiden. Dat kan in het gewone basisonderwijs zijn, maar ook in het speciaal (basis) onderwijs.
 
Basisondersteuning
De meeste kinderen doen het prima op school en hebben voldoende aan de extra ondersteuning binnen de groep. Voor kinderen met een grotere ondersteuningsbehoefte kan binnen de basisondersteuning extra ondersteuning worden aangeboden. Bijvoorbeeld vanwege dyslexie, sociaal emotionele problematiek of werkhoudingsproblemen. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in samenwerking met ouders en intern begeleider.
Wanneer een leerling ondanks deze ondersteuning lijkt te stageneren en meer ondersteuning nodig heeft, meer hulp dan de school regulier kan bieden, gaan we op zoek naar de best passende hulp. We noemen dit een arrangement.
Extra ondersteuning
Een arrangement kan bestaan uit uren om heel gericht extra ondersteuning in te zetten, maar kan bijvoorbeeld ook bestaan uit begeleiding van de leerkracht door een leer- of gedragsspecialist.
Zo’n arrangement kan een korte interventie zijn, van maximaal 8 weken, maar kan ook langer lopen. We hebben het dan over kinderen die zonder specialistische ondersteuning niet in het basisonderwijs kunnen blijven.
Als school samen met ouders  tot de conclusie komt dat er extra ondersteuning nodig is voor uw kind, vraagt de school een arrangement aan. Hiervoor wordt door de school, in samenspraak met ouders, een groeidocument opgesteld. Daarin wordt beschreven waarom extra ondersteuning nodig is, hoe de school de extra ondersteuning vorm wil geven, voor hoe lang zij denkt deze nodig te hebben en wat ouders daarin bijdragen.
Dit document wordt ondertekend door ouders en school. Het schoolbestuur beslist of het arrangement  in principe wordt toegekend en legt het voor aan de adviseur passend onderwijs in Diemen.
Voorbeelden van ondersteuningsarrangementen
  1. Ondersteuning en begeleiding van een moeilijk lerende leerling en van diens leerkracht bij het opstellen van een eigen leerroute/leerlijn en aandacht voor bijvoorbeeld het stellen van haalbare doelen, het kiezen van materialen, de uitvoering in de klas en individuele begeleiding van de leerling.
  2. School Video Interactie Begeleiding in de groep met als doel de wisselwerking tussen leerkracht en leerling(en) bij specifieke gedragsproblemen te verbeteren.
  3. Ondersteuning en begeleiding van een leerling met kenmerken van autisme spectrum- of angststoornis.
Als de aanvraag voor een arrangement wordt afgewezen en dit consequenties heeft voor het realiseren van passend onderwijs op de basisschool, zullen ouders in eerste instantie in overleg gaan met schoolbestuur en/of de adviseur passend onderwijs.  Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan kan er terug gevallen worden op de  bezwaarregeling.
 
Als het kind ondanks de extra ondersteuning geen leerstappen maakt
 
Verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs
In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden van extra ondersteuning niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool te ondersteunen. In dat geval komen de school en de ouders samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Er zijn in Nederland verschillende vormen van speciaal onderwijs.
 
Speciaal basisonderwijs
Dit is de lichtste vorm van speciaal onderwijs. Hier kunnen kinderen naar toe die meer moeite hebben met leren én een bijkomende problematiek hebben. Een bijkomende problematiek kan bijvoorbeeld zijn dat een kind erg onzeker is of gedragsproblemen heeft.
 
Speciaal onderwijs
Dit is onderwijs dat specifiek gericht is op een bepaalde categorie problemen. Er zijn verschillende vormen van speciaal onderwijs in Nederland:
  • cluster 1-scholen: dit zijn scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en waarbij dit het probleem is dat de grootste belemmering vormt bij het leren.
  • cluster 2-scholen: dit zijn scholen voor kinderen die doof of slechthorend zijn en scholen voor kinderen met spraak-taalproblemen.
  • cluster 3-scholen: dit zijn scholen voor kinderen die zeer moeilijk leren, scholen voor kinderen met een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk) en scholen voor kinderen die langdurig ziek zijn.
  • cluster 4-scholen: dit zijn scholen voor kinderen waarbij gedragsproblemen de grootste belemmeringen vormen bij het leren. Er zijn scholen voor kinderen die gedrag vertonen waar anderen last van hebben, zoals driftbuien of agressiviteit (externaliserend gedrag), en scholen voor kinderen met gedragsproblemen waar ze vooral zelf last van hebben, zoals angstig of teruggetrokken gedrag (internaliserend gedrag).
Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen verzorgt –i.s.m. school en adviseur passend onderwijs - de verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het groeidocument is basis voor de toelaatbaarheidsverklaring.
 
 
Balans
Balans is een landelijke vereniging met informatie, advies en training/workshops over ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen.
Meer informatie vindt u op de website van Balans: www.balansdigitaal.nl.