Zorgbreedteoverleg

Een aantal leerlingen in het primair onderwijs heeft te maken met problemen, die van invloed zijn op de leerontwikkeling. Een deel van deze problemen is door de leerkracht, i.s.m. de intern begeleider op te lossen. Soms zijn de problemen echter dermate complex dat ook hulp van ketenpartners nodig is. Om er voor te zorgen dat deze hulp voor school beschikbaar is en externe partners tijdig worden ingeschakeld, zijn de zorgbreedte overleggen in het leven geroepen.

De zorgbreedte overleggen zijn gericht op het tijdig signaleren en bespreken van leerlingen in een zorgelijke maatschappelijke- of gezinssituatie, zodat deze leerlingen de hulp krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind besproken gaat worden op een ZBO. In de meeste gevallen zullen ouders uitgenodigd worden bij het ZBO aan te sluiten. Uit ervaring weten wij dat dit voor zowel school als ouders goed werkt.

De vaste kern van het overleg bestaat uit de volgende deelnemers: intern begeleider, leerkracht, directie en ouder & kind coach. zo nodig aangevuld met leerplichtambtenaar, fysiotherapeut, logopediste  schoolarts of schoolverpleegkundige. Daarnaast kunnen andere beroepskrachten, zoals de buurtregisseur, voor het overleg uitgenodigd worden mits dit voor het overleg relevant is.