Basisschool de Nieuwe Kring

 

Prinses Beatrixlaan 156c
1111 GH Diemen
Telefoon: 020-695 44 88

Zoeken

Aanmelding

Het aantal aanmeldingen van kinderen voor onze school ligt aanzienlijk hoger dan het aantal beschikbare plaatsen. Om onduidelijkheid en teleurstelling bij ouders te voorkomen en helderheid te scheppen naar de overige basisscholen in Diemen hanteren we de volgende aanmeldings-, inschrijvings- en plaatsingsprocedure:

Jaarlijks kunnen we 40 vierjarigen per jaar een plekje geven. Toch zijn er altijd nog meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden. De vraag naar vernieuwingsonderwijs in Diemen is groot. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig uw kind op de tweede verjaardag of zo spoedig mogelijk daarna aan te melden.

Ouders kunnen hun interesse voor een plaats voor hun kind op onze school kenbaar maken door het invullen van een aanmeldingsformulier. De datum van het eerste contact geldt hierbij als plek op de instroomlijst.

Maakt uw kind kans op een plekje, dan ontvangt u ongeveer een jaar voor de vierde verjaardag van uw kind een inschrijfformulier. Hierop wordt gevraagd aan te geven of er sprake is van bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind, die mogelijk vragen om een stukje extra ondersteuning of begeleiding vanuit school.

Op basis hiervan kijken school en ouders samen of het kind plaatsbaar is, of dat er eerst extra onderzoek plaats moet hebben om de ondersteuningsbehoefte van het kind duidelijk te krijgen.

Als ouders relevante informatie weglaten van het formulier, is de school – wettelijk gezien - niet gehouden passend onderwijs te realiseren. Dit dient niemands belang en al zeker niet dat van het kind.

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn en uw kind niet in aanmerking komt voor een plek, kunt u uw kind tot hij/zij vier jaar wordt nog op de aanmeldingslijst laten staan. Door verhuizing komen er nog wel eens plekken vrij en kunnen er kinderen (van de wachtlijst) doorstromen naar de instroomlijst. Na de vierde verjaardag komt de aanmelding te vervallen.

Jongere broertjes en zusjes van kinderen die leerling zijn op onze school hebben altijd voorrang bij plaatsing.

Ondanks het feit dat we met S.K.D. Hakim en P.S.Z. het Speelhuis samenwerken in de brede school blijven we aparte organisaties. Het is dus niet zo dat er sprake is van automatische doorstroming; tijdige inschrijving blijft noodzakelijk.

Als u in Diemen komt wonen en een school voor u oudere kind zoekt, is het goed te weten dat wij als school een maximale groepsgrootte (per groep) hanteren. Aan het begin van elk schooljaar geven alle basisscholen in de Diemen elkaar door hoeveel plaatsingsmogelijkheid zij hebben. Doorgaans zijn de mogelijkheden op onze school minimaal en moet er echt sprake zijn van verhuizing van kinderen, wil er een plek vrij komen.

Kinderen met een handicap of een extra ondersteuningsbehoefte willen we in principe ook de kans bieden op basisonderwijs op De Nieuwe Kring. We kunnen ons echter als school gemakkelijk vertillen aan de problematiek. Om hier een goede inschatting van te maken, evenals van de mogelijkheden op termijn, is het zaak dat we hier tijdig met ouders voor om de tafel gaan zitten . Voor de goede orde wijzen we u erop dat hetgeen hierboven is beschreven over aanmelding, inschrijving en toelating daarbij ook onverkort van kracht is.

INFORMATIEAVOND

Jaarlijks vindt er rond begin oktober een informatieavond voor belangstellende ouders van jonge kinderen plaats. Ouders die een aanmeldingsformulier hebben ingevuld ontvangen de uitnodiging automatisch als hun kind het schooljaar daarop 4 jaar wordt.

Wanneer uw kind een plek op De Nieuwe Kring heeft zal de leerkracht, waar het kind bij in de groep komt, ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van het kind een uitnodiging sturen voor een korte kennismaking. De afspraak is altijd na schooltijd. Tijdens deze afspraak kan er wat praktische informatie worden doorgenomen en kan het kind de leerkracht even alleen ontmoeten.

De eerste week dat uw kind start begint hij/zij voor vijf halve dagen. Daarna kan het volledig meedraaien. Wanneer uw kind dat nog niet redt kan hier, in overleg met de leerkracht, een uitzonderingen op worden gemaakt. Wie zich inschrijft geeft aan mee te draaien met het programma van de school. Ook al is het kind nog niet leerplichtig, het is niet vrijblijvend. Er worden dus niet vooraf dagen of dagdelen afgesproken om structureel niet te komen.

NB Wij hanteren dus geen wenperiode voor de vierde verjaardag.

In de laatste schoolmaand worden er geen kinderen geplaatst. Afhankelijk van wanneer de zomervakantie begint zal dit de maand juni of juli zijn.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op of kijk op www.scholenopdekaart.nl voor meer informatie over onze school.

U kunt hier het aanmeldformulier downloaden om uit te printen.

Het ingevulde aanmeldformulier dient door één van de ouders persoonlijk ingeleverd te worden (niet op vrijdag!) bij de Nieuwe Kring. Niet persoonlijk ingeleverde formulieren worden NIET in behandeling genomen.