Ouderbijdrage.

Op bijna elke school wordt een financiële bijdrage van de ouders gevraagd voor speciale doelen. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt van school tot school. Ook verschillen de scholen in de wijze waarop ze ouderbijdrage vragen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per schooljaar. Andere scholen vragen per keer een bijdrage voor een activiteit als Sinterklaas of Kerst of voor voorzieningen als overblijven. Weer anderen vragen een vast bedrag per jaar plus per speciale activiteit een extra bedrag. Wij kiezen voor één vast bedrag voor alle activiteiten en voorzieningen (behoudens het kamp en de avondvierdaagse).

Op onze school wordt uw bijdrage als volgt aangewend:

Kosten continu rooster
Vakleerkracht muziek en gym
Workshops (vakleerkrachten + materiaal)
Budget Ouderraad
Cultuur, uitstapjes, spel + viering
Communicatie (schoolkrant, abonnementen)
Bijzondere activiteit
Overig (klassengeld, verzekering, kosten inning, etc.
38%
29%
17%
6%
4%
1%
3%
2%
  100%

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 250,= per kind. Als uw kind in de loop van het schooljaar op school is gekomen, kunt u zelf de hoogte van de bijdrage berekenen. We gaan uit van 10 maanden (september t/m juni), omgerekend is dat € 25,= per maand. U kunt de bijdrage overigens spreiden door te kiezen voor automatische betaling in termijnen. De ouderbijdrage is vrijwillig en de school zal een leerling niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Niemand zal worden uitgesloten van het reguliere onderwijsprogramma.

De school is verplicht voor de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks een aparte schriftelijke overeenkomst met de ouders af te sluiten. Na ondertekening bestaat er een betalingsverplichting. De overeenkomst geldt voor een schooljaar of een deel daarvan. 

Het is toegestaan de ouderbijdrage aan te wenden voor aanvullingen op het reguliere onderwijsprogramma en dat is voor onze vorm van onderwijs noodzakelijk. We kunnen het aangeboden niveau aan voorzieningen en activiteiten alleen vasthouden door middel van uw bijdrage.

 

Maart 2014: Nieuwe boeken voor onze bibliotheek:

boek1boek2boek3