Ouderbijdrage

Het bestuur en de directie vraagt ieder schooljaar van alle ouders een financiële bijdrage.

Waarom een ouderbijdrage?

Elke basisschool krijgt van de overheid jaarlijks een vast bedrag per leerling. Daaruit worden personeel, leermiddelen, verlichting, verwarming en o.a. onderhoud van het gebouw betaald.

Het type onderwijs dat op onze Jenaplanschool wordt gegeven brengt hogere kosten met zich mee. Hiervoor krijgt de school van de overheid geen extra budget. De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk deze extra’s te realiseren en het Jenaplan onderwijs te geven dat ons voor ogen staat.

We hebben de financiële steun dus hard nodig! De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 250,- per kind. Als een kind in de loop van het schooljaar op school is gekomen, kunnen ouders/verzorgers zelf de hoogte van de bijdrage berekenen. We gaan uit van 10 maanden (september t/m juni), omgerekend is dat € 25,- per maand.

Als u meerdere kinderen op school heeft, geldt de volgende reductie:

  • Een gezin met twee kinderen betaalt €462,50 voor twee kinderen (voor het tweede kind is de bijdrage dan € 212,25)
  • Een gezin met drie kinderen betaalt €587,25 voor drie kinderen (voor het derde kind is de bijdrage dan € 124,75)
  • Vanaf het derde kind is er geen reductie meer. Een gezin met vier kinderen betaalt € 712,00 euro voor vier kinderen (voor het vierde of daaropvolgende kind blijft de bijdrage € 124,75)

Schoolkassa / Parro

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 maakt De Nieuwe Kring gebruik van Schoolkassa. Ouders/verzorgers ontvangen van ons, via Parro, een betaalverzoek.

Om het betaalverkeer tussen school en ouder te faciliteren werkt Schoolkassa samen met Mollie. Zij zorgen dat ouders met 1 klik op de knop kunnen betalen en het geld automatisch op de rekening van de school terecht komt.

Ouders/verzorgers kunnen kiezen of zij in één keer of in termijnen willen betalen.

Hoe wordt uw ouderbijdrage besteed?

Op onze school wordt uw bijdrage besteed aan:

  • Tussen-de-middagopvang
  • Vakleerkracht muziek en gym
  • Workshops op vrijdagmiddag (vakleerkrachten + materiaal)
  • Natuur Milieu educatie (NME)
  • Bibliotheek van DNK (in eigen beheer)
  • Budget Ouderraad
  • Culturele uitstapjes, evenementen, excursies, vervoer     

Welke kosten zijn niet inbegrepen?

De kosten voor het tussen- en bovenbouwkamp en vrijwillige activiteiten, zoals de naschoolse-activiteiten, worden apart in rekening gebracht.

Geen Parro?

Als ouders/verzorgers geen mogelijkheid hebben om Parro te gebruiken, dan sluiten zij een schriftelijke overeenkomst met de school af en wordt de ouderbijdrage via een automatische incasso geïnd.

Geen mogelijkheid om de ouderbijdrage te voldoen?

Als ouders/verzorgers niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, dan nemen zij contact op met de directie of met een van de leden van het bestuur.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de ouderbijdrage, neem dan gerust contact op met onze afdeling administratie.